ทัวร์กัมพูชา
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก    ปราสาทนครวัด   ล่องเรือโตนเลสาป กรุงพนมเปญ    เมืองสีหนุวิลล์
 บริษัทสายการบิน
 - การบินไปยังกัมพูชา
 - การบินไปยังไทย
 - การบินไปยังลาว
 - การบินไปยังพม่า
 - การบินไปยังสิงคโปร์

จัดรถทัวร์นำเที่ยว

carrent

50

    เมืองเสียมเรียบ
  - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ  
  - ศูนย์วัฒนธรรม
  - ศูนย์ศิลปาชีพ อังกอร์ 
  - พิพิธภัณฑ์ Akira
  - โตนเลสาบ(ทะเลสาบ) 
  - ตลาดซาจ๊ะ
  - พระองค์เจก องค์จอม
  - หัวกะโหลกวัดใหม่
  - บารายตะวันตก
  - SMILE OF ANGKOR

slide b49

พระบรมราชวัง

a121

ปราสาทตาพรหม
   ติดต่อทัวร์พิเศษ
 No.480, Group5, Taphol
 Svaydangkom, SiemReap
 KINGDOM OF CAMBODIA
 H/P:+855 99966888
 H/P:+855 768966888
 TEL:+855 977229988
Mail: vanvuth@hotmail.com
Web:seasonholidaytour.com

 

ปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน - พนมคุเลน บันทายสรี กบาลสะเปียน กลาลเสปียน ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร เที่ยวพนมเปญ พักโรงแรมระดับ4ดาว SMILING HOTEL ชมปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทบายน ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชมพระอทิตย์ตกที่เขาพนมบาแค็ง ชมการแสดงนาฎศิลป์พื้น ปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบายน - พนมคุเลน บันทายสรี กบาลสะเปียน กลาลเสปียน ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา เที่ยวเขมร เที่ยวพนมเปญ พักโรงแรมระดับ4ดาว SMILING HOTEL ชมปราสาทนครวัด เมืองพระนครธม ปราสาทบายน ปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชมพระอทิตย์ตกที่เขาพนมบาแค็ง ชมการแสดงนาฎศิลป์พื้น

 

Season Holiday Tour Season Holiday Tour

  ด่านเกาะกง กรุงพนมเปญ เสียมเรียบ 4 วัน 3 คืน

วันแรก. กรุงเทพ - ตราด - ด่านเกาะกง - สีหนุวิลล์ 
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ. ตราด จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก และด่านเกาะกง ประเทศa22กัมพูชา เดินทางสู่เมือง กรุงสีหนุวิลล์ หรือ กรุงกำปงโสม เดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น เดินทางตามเส้นทาง ถนนหมายเลข 48 เกาะกง สีหนุวิลล์ ระยะทางประมาณ 250 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4.30 ชั่วโมง ถึงเมืองสีหนุวิลล์ นำท่าน บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่1) จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมเมืองสีหนุวิลล์ เป็นเมืองชายทะเลยอดนิยมมากที่สุดของประเทศกัมพูชา ห่างจาก กรุงพนมเปญ 233 กิโลเมตร ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ มีประชากรประมาณ 200,000 คนมีชายหาดทั้งหมด 5 แห่ง ว่ากันว่าที่สวยที่สุด คือ หาดสุขา และ หาดโอจือเตียล(มื้อที่2) หลังอาหารเย็นเข้าโรงแรม GOLDEN SAND HOTEL (Occheuteal) เมืองสีหนุวิลล์ ติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดหาดในเอเชีย โดยหนังสือพิมพ์ SundayHerald Sun ของออสเตรเลีย นำชมบรรยากาศชายหาดทะเลยามเย็น และพระอาทิตย์ลับฟ้า บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร หรือโรงแรมระดับเดียวกัน ให้ท่านได้พักผ่อนกันตามสบาย

วันที่2. สีหนุวิลล์ - เมืองหลวงพนมเปญ - พระราชวังเขมรินทร์ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  a31
 บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงพนมเปญ ตามเส้นทางถนหมาย เลข 4 สีหนุวิลล์ กรุงพนมเปญ ระยะทางประมาณ 233 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 4.00 ชั่วโมง เดินทางถึงกรุงพนมเปญ นำท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อ4)
 กรุงพนมเปญ เป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชา และยังเป็นเมืองหลวงของนครหลวงพนมเปญด้วย ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่า ไข่มุกแห่งเอเชีย (เมื่อคริสต์ทศวรรษ 1920 พร้อมกับเมืองเสียมเรียบ) นับเป็นเมืองที่เป็นเป้าการท่องเที่ยวทั้งจากผู้คนในประเทศ และจากต่างประเทศ พนมเปญยังมีชื่อเสียงในฐานะที่มีสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม และแบบได้รับอิทธิพลฝรั่งเศส และผู้คนเป็นมีอัธยาศัยดีพนมเปญยังเป็นศูนย์กลางการค้า การเมือง และวัฒนธรรมของกัมพูชา มีประชากรถึง 2 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 15.2 ล้านคน ... นำท่านเที่ยวชม พระราชวังหลวง "วังเขมรินทร์" ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และนำท่านชม วัดคู่วัง คือ วัดพระแก้ว สักการะพระเจดีย์เงิน จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชา ภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าของกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดราว 1,500 ปี จนถึงศิลปะสมัยบายน เมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา จากนั้นชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากนั้นนำท่านชม วัดพนม วัดที่เป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ นำท่านเดินทางสู่ คุกโตลสะแลง ที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกะโหลกในสมัยเขมรแดง และ ชมทุ่งสังหาร (Killing Filed) นำท่าน ชม อนุสาวรีย์อิสระภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ5) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ CARDAMOM HOTEL และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักที่กรุงพนมเปญ)a130

วันที่3. กรุงพนมเปญ - เสียมเรียบ - องค์เจ๊ก องค์จอม - ล่องเรืโตนเลสาป
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก(มื้อ6)  จากนั้นนำท่านคณะออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ในระยะทางประมาณ 314 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง เที่ยง(มื้อ7)ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านสักการะ ศาล เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาป ทะเล สาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบ. ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ8) นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก SMILING HOTEL เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีสระว่ายน้ำ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันที่4. เมืองนครธม - บายน - นครวัด – ด่านปอยเปต - ช็อปปิ้งตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพ
เช้า บริการ อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก(มื้อ9)  เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็น ศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธม74เป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัช สมัยของเจ้าชัยวรมันที่7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน จากนั้นเดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทรและชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา    เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร (มื้อ10) จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปตชายแดนไทย-กัมพูชา ตามเส้นทางถนนหมายเลข 6 ระยะทางประมาณ 150 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 2.30 ชั่วโมง ถึงด่านปอยเปต ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ  ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     โรงแรมกัมพูชา
  •  โรงแรม เสียมเรียบ
  •  โรงแรม พนมเปญ
  •  โรงแรม สีหนุวิลล์
  •  โรงแรม เกาะกง
  •  โรงแรม พระตะบอง
  •  โรงแรมกำปงธม
       กรุงพนมเปญ
  - พระราชวังเขมรินทร์
  - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
  - พิพิธภัณฑ์ โตลสแลง
  - ทุ่งสังหาร วัดเชิงเอก
  - วัดพนม พนมโดนเปญ
  - วัดพระแก้ว มรกด

smiling1

       SMILING  HOTEL
   ข่าวเศรษฐกิจ สังคม
Visitor Counter: Today 8 | Yesterday 41 | Week 126 | Month 268 | All 36094